Refleksoloji İle İlgili Bzı Bilimsel Çalışmalar

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA REFLEKSOLOJİ SONUÇLARI:

Pilot çalışma

Psikoakademi Psikolojik Danışmanlık ve Refleksoloji Merkezi, İzmir


SONUÇ:

Çalışma, İzmir Psikoakademi Psikolojik Danışmanlık ve Refleksoloji Merkezinde 2008 – 2009 yıllarında tedaviye alınan 22 SP’li çocuk üzerinde yapıldı. Yaş ortalamaları 9 (maksimum:15 – minimum:3) olan hastalarımızın dosyaları geriye dönük olarak incelendi.

 

Sonuç olarak, SP’li çocukların düzenli refleksoloji tedavisi almaları, kaba motor - ince motor faaliyetlerini geliştirmekte; bilinç - algısal süreçlerini hızlandırmakta; kasılma ve titremelerini en aza indirgemekte; konuşma faaliyetlerini düzenlemekte; vücut koordinasyonlarını sağlamakta önemli bir rol oynamaktadır.

 

Bunun yanında, veri tabanının kısıtlı oluşu ve her bir hastanın tedavi süresinin birbirinden bağımsız oluşu, bu alandaki çalışmaların kontrol ve deney grupları oluşturularak yapılacak karşılaştırmalı çalışmaların gereksinimini ortaya çıkarmıştır. 

 

Bronchitis (Bronşit - Refleksoloji İlişkisi ) 

 

Three different methods were used to work with pneumonia and bronchitis in children. Foot reflexology was utilized in 103 cases, antibiotics in 40 cases and antibiotics with Chinese herbs in 68 cases. Foot reflexology was found to be more effective than either of the others.

Hui-ming, Wu, "Perspectives of foot reflex based on foot massage for treatment of pneumonia and bronchitis in childhood," (19)96 Beijing International Reflexology Conference (Report), the China Preventive Medical Association and the Chinese Society of Reflexology, Beijing, p. 42

 

MULTİPL SKLEROSİS’TE REFLEKSOLOJİ VE PROGRESİF KAS RELAKSİYONU UYGULAMASI: Karşılaştırmalı Çalışma

 

Reflexology and progressive muscle relaxation training for people with multiple sclerosis: A crossover trial

Peter A. Mackereth a,*, Katie Booth b, Valerie F. Hillier b,Ann-Louise Caress b

a Christie Hospital NHS Trust, University of Derby (Buxton campus), Rehabilitation Unit,

Wilmslow Road, Manchester M20 4BX, UK

b The University of Manchester, School of Nursing, Midwifery & Social Work, Coupland Building 111,

Coupland Street, Manchester M13 9PL, UK

Complementary Therapies in Clinical Practice

Bu çalışmada 4 farklı tipteki 50 MS Hastası 25'er olma üzere iki gruba ayrılır.2 grubada 6 haftalık Refleksoloji ve PMR uygulaması yapılır.Çalışma sonucunda öncelikli olarak refleksolojinin olumlu sonuçlar verdiği görülmüştür.

DEMANS HASTALARINDA REFLEKSOLOJİ’NİN KLİNİK SONUÇLARI

The Clinical Efficacy of Reflexology in Nursing Home Residents with Dementia

NANCY A. HODGSON, Ph.D., R.N.,and SUSAN ANDERSEN, B.S., C.H.E.S.

THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE

Volume 14, Number 3, 2008, pp. 269–275

© Mary Ann Liebert, Inc.

DOI: 10.1089/acm.2007.0577

SONUÇ:

Bu çalışmanın veri tabanını 80 – 96 yaş arası; 11’i denek, 10’u kontrol grubu olmak üzere toplam 21 hasta oluşturmaktadır. Denek grubuna 4 haftalık bir süreçte günde 4 kez 30’ar dakika refleksoloji uygulanır. Yukarıdaki tablo, ANANO ( Repeated measures analysis of variance) ölçümlerine göre refleksolojiden sonra denek grubun Tükrük alfa-amilaz (sAA) değerlerinin % 44.4 oranında azaldığını göstermektedir. Bunun yanında bu çalışmada, refleksolojinin demanslarda ağrıların (F= 5.45, p=0.031) ve stresin azaltılmasında (F = 4.06, p = 0.069) etkili olduğu saptanmıştır.

 

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI’NA (KOAH) REFLEKSOLOJİ’NİN ETKİSİ

A randomised-controlled trail examining the effects of reflexology of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

Iain S.A. Wilkinson, Samantha Prigmore, Charlotte F. Rayner

Complementary Therapies in Clinical Practice (2006) 12, 141147

St George’s Hospital, Tooting, London SW17, UK

SONUÇ:

Bu çalışmanın veri tabanını 7 si denek, 7 si kontrol grup olmak üzere toplam 14 ( 8 E, 6 K) KOAH hastası oluşturmaktadır. Yukarıdaki tabloda, 6 aylık süreci kapsayan refleksoloji tedavisi sonrasında KOAH hastalarına uygulanan anket[1] sonuçları yer almaktadır.[1] AQ20, London aktivasyonu skorları, HAD anketleri


REFLEKSOLOJİ’NİN BARORESEPTÖR REFLEKS DUYARLILIĞI, KAN BASINCI VE SİNÜS ARİTMİSİNDEKİ ETKİSİ

The effect of reflexology on baroreceptor reflex sensitivity, blood pressure and sinus arrhythmia

B. S. M. Frankel

Complementary Therapins in Medicine (1997) 5, 80 84 © Pearson Professional Ltd 1997

University of Leeds, Leeds, UK


SONUÇ:

Bu çalışmada veri tabanını yaşları 19- 25 arasında olan 20 denek, 4 kontrol grubu oluşturmaktadır. Refleksoloji uygulaması sonrasında denek grubun sinüs aritmisinde % 43.9 azalma saptanmış, bunun yanında denek grubun % 60 ında baroreseptör refleks duyarlılıklarının azaldığı gözlenmiştir.

 

METASTATİK KANSERLİ HASTALARIN TEDAVİSİNDE REFLEKSOLOJİ’NİN ETKİSİ

 

 

The Effect of Foot Reflexology on Pain in Patients with

Metastatic Cancer

Nancy Stephenson, Jo Ann Dalton, and John Carlson

Applied Nursing Research, Vol. 16, No. 4 (November), 2003: pp 284-286

© 2003 Elsevier Inc. All rights reserved

SONUÇ:

Bu çalışma, 8 aylık süreci kapsayan kanserli hastaların tedavisinde uygulanan 30 dakikalık refleksoloji seansları sonucu denek grubu, kontrol grubuna göre % 24 oranında daha az ağrı çektiğini göstermiştir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !